top of page

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

    สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมายาน วิ. ซึ่งได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร


จึงได้ทำการฟื้นฟูและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยริเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น มีการซื้อที่ดินขยายพื้นที่ในการก่อสร้างกุฏิ  อาคาร และศาลาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง  สามารถรับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรม หรือ กลุ่มคณะบุคคลผู้สนใจได้ พร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งในยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถผลิตบุคคลากรด้านวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า พระวิปัสสนาจารย์ ส่งออกไปเผยแผ่ได้เป็นจำนวนมาก

รูปแบบการปฏิบัติ

ปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง

การกราบสติปัฏฐาน ๔

การกราบสติปัฏฐาน ๔ คือ

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

โดยมีสติรู้ตัวตลอดการเคลื่อนไหว

ปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง

การเดินจงกรม

การเดินจงกรม

แบ่งเป็นการเดินทั้งหมด ๖ ระยะ

ปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง

การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ

แบ่งการกำหนดจุดทั้งหมด ๒๘ จุด

Anchor 1

ปฏิบัติธรรม

 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 • วัดพระธาตุศรีจอมทองมีการปฏิบัติธรรม 2 หลักสูตรคือ

        1.หลักสูตรพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม 21 วัน หากไม่มีเวลาพอสามารถปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ 3 วันจนถึง 21 วัน

        2.หลักสูตรทวนญาณ 10 วัน  (ต้องผ่านการปฏิบัติพื้นฐาน ๒๑ วันก่อน)

 • มีสมาทานศีล 8 ขึ้นพระกรรมฐานทุกวัน ยกเว้นวันพระ

 • มีสอบอารมณ์(รายงานผลการปฏิบัติ)กับพระวิปัสสนาจารย์ทุกวัน ยกเว้นวันพระ

 • ที่พักแบบเดี่ยว และแบบคณะ แจ้งสำนักงานวิปัสสนาฯ เพื่อตรวจสอบห้องพัก 

 • จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถาม พระศรีศิลปาจารย์ 095-414-5445​

ผู้เข้าปฏิบัติธรรมต้องแจ้งวันและเวลาที่จะเข้าปฏิบัติฯ ระยะเวลาที่ต้องการเข้าปฏิบัติฯ เพื่อตรวจสอบกุฏิสำหรับเข้าปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติฯ เพราะมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน, หนังสือสุทธิ(สำหรับพระ), หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ)​

 • ชุดขาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว

 **​ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติ** 

Anchor 2

ติดต่อสำนักงานวิปัสสนา 

Anchor 3

กิจวัตร

8.00 - 16.00    ลงทะเบียน, เข้าที่พัก

 

17.00            พิธีรับพระกรรมฐาน สาธิตการปฏิบัติธรรม

4.30             สวดมนต์ทำวัตรเช้า

6.00             รับประธานอาหารเช้า

7.00             สอบอารมณ์กรรมฐาน (รายงานผลการปฏิบัติธรรม)

11.00            รับประธานอาหารกลางวัน

 

18.00            สวดมนต์ทำวัตรเย็น

17.00            พิธีลากรรมฐาน

 

* วันโกน    เวลา 20.00    ร่วมฟังพระธรรมเทศนา

* วันพระ    เวลา  8.00    ร่วมฟังพระธรรมเทศนา

            เวลา  18.30   ร่วมทำวัตรเย็น, ฟังปาฐกถาธรรมและเวียนเทียน

**  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน

ช่วงการปฏิบัติธรรม

วันลาการปฏิบัติธรรม

วันเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม

 การเดินทางมาวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

Anchor 4

สถานที่ลงทะเบียน

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

เวลาติดต่อ 8.00-11.00 , 13.00-17.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชน 

 • หนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) 

 • หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

กุฏิที่พัก

กุฏิที่พักแบบเดี่ยวมีห้องน้ำ แยกพื้นที่ชาย-หญิง

สิ่งที่วัดจัดเตรียมให้

 • เตียงนอน, พัดลม, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, กระจก

 • อาสนะนอน, อาสนะนั่ง, หมอน, ผ้าห่ม

อาหาร

อาหาร 2 มื้อ แบบปกติและอาหารมังสวิรัติ

 • รับประทานอาหารเช้า 6.00 - 7.00

 • รับประทานอาหารกลางวัน 11.00 - 12.00 

สถานที่ปฏิบัติธรรม

สามารถปฏิบัติได้ในกุฏิที่พักหรือสถานที่ที่วัดจัดให้เช่น

 • ลานพระบรมธาตุ

 • ศาลาลานโพธิ์

 • ธรรมศาลา

 • มหาศาลาหทัยนเรศว์ร

บุคคลใดตั้งมั่นอยู่ในศีล ทำสมาธิให้เกิด ยังวิปัสสนาปัญญาให้แจ้ง

บุคคลนั้นก็จะสางความยุ่งเหยิง ก็คือกิเลส มีโลภะ โทสะ โมหะ

ที่มาวุ่นวายในจิตของเราอยู่ตลอดเวลา

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

Anchor 5
bottom of page