top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • YouTube

กฎระเบียบผู้เข้าปฏิบัติธรรม

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑

๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก/พระอาจารย์สอบอารมณ์ด้วยความเคารพ 

๒.  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องกรอกใบสมัครที่สำนักงานก่อนเข้าปฏิบัติ โดยแจ้งกำหนดเวลาที่แน่นอน หากมีความจำเป็น         ต้องอยู่เกินกำหนดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ๒ วัน ด้วยเหตุผลที่สมควรแก่เหตุ

๓. ห้ามเปลี่ยนหรือย้ายห้องโดยพลการ ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

๔. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสอบอารมณ์วันละ ๑ รอบ กับพระอาจารย์สอบอารมณ์ที่สำนักงานจัดให้เท่านั้น จนครบเวลาที่กำหนด 

๕. ห้ามเปลี่ยนพระอาจารย์สอบอารมณ์โดยพลการ ให้สำรวมอินทรีย์ ห้ามคุยกัน ระหว่างรอสอบอารมณ์  

๖. ไม่อนุญาตให้สอบถามอารมณ์ของตนกับพระภิกษุหรือแม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น  ยกเว้นพระอาจารย์สอบอารมณ์ หากไม่        เข้าใจขั้นตอนการสอบอารมณ์ให้ถามพระอาจารย์จนกว่าจะเข้าใจ

๗. ห้ามผู้ปฏิบัติธรรมชายเข้าไปในเขตผู้ปฏิบัติธรรมหญิง และห้ามผู้ปฏิบัติธรรมหญิงเข้าไปในเขตผู้ปฏิบัติธรรมชาย

๘. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาตนเองอยู่เสมอ งดเว้นการพิจารณาผู้อื่นว่า “ดีหรือไม่ดี” ห้ามพูดคุยบอกอารมณ์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม     ด้วยกันเอง 

๙. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Ipad, Ipod, MP3 ,วิทยุ, MP3) ทุกประเภทในช่วงปฏิบัติธรรม

๑๐. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด และห้ามดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาให้โทษ และห้ามนำเข้ามาในสำนักวิปัสสนากรรมฐาน

๑๑. ห้ามจับกลุ่มพูดคุยกัน หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น งดเว้นการอ่าน/เขียนหนังสือ หรือกิจกรรมใดๆ

       ให้ตั้งใจปฏิบัติ 

๑๒. ห้ามออกนอกบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรม หลังจากรับพระกรรมฐานแล้ว หากมีความจำเป็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ         ก่อนทุกครั้ง

๑๓. ไม่อนุญาตให้มีการพาผู้อื่นมาพักร่วมกุฏิด้วย ต้องติดต่อ แจ้ง และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น

๑๔. ควรดูแลรักษาความสะอาดภายในกุฏิ/ห้องพัก และบริเวณรอบกุฏิ/ห้องอยู่เสมอ ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีประจำในกุฏิ/         ห้องพักออกไปไว้ที่อื่นหรือนำไปกุฏิ/ห้องอื่นตลอดถึงห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดในบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมและในวัด 


๑๕.  เมื่อถึงกำหนดกลับ ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อนวันกลับ ๑ วัน ทำความสะอาดกุฏิ/ห้องพัก ให้เรียบร้อย และนำ           กุญแจกุฏิ/ห้องพักพร้อมทั้งเครื่องนอนไปคืนกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. (ห้ามนำกุญแจไปฝากกับพระ           สงฆ์ สามเณร แม่ชีหรือบุคคลอื่น ท่านต้องนำมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานด้วยตนเองเท่านั้น)

๑๖. ทางสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนกุฏิ ห้องพัก หากพบว่า
      ผู้ปฏิบัติไม่ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักฯ

หมายเหตุ: รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาสอบถามและทำความเข้าใจที่ สำนักงานฯ
 

DJI_0823_resize.jpg

กิจวัตรประจำวั

อาจเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน

กิจวัตรประจำวั


4:00 สัญญาระฆัง

4:30  สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมรวม ณ มหาศาลาหทัย

6:00 ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

7.00 สอบอารมณ์กรรมฐาน (รายงานผลการปฏิบัติธรรม)

11:00 ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

17.00 สอบอารมณ์กรรมฐาน (รายงานผลการปฏิบัติธรรม) 

18:30 สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมรวม ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์

22:00 พักผ่อน

*เวลาอื่นๆ ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม กราบอย่างมีสติ เดินจงกรม และนั่งสมาธิในห้องของท่านหรือ สถานที่ที่วัดจัดให้

กิจกรรมพิเศษ

วันโกน 19.00  พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม (ยกเว้นผู้เข้าอธิษฐาน)  และรับฟังพระธรรมเทศนา

วันพระ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม (ยกเว้นผู้เข้าอธิษฐาน) ร่วมกิจกรรมวันพระ

      - ช่วงเช้าเวลา 7.00 พระสงฆ์สามเณร รับบิณฑบาต ฟังธรรมเทศนา (ยกเว้นผู้เข้าอธษิฐาน)
      - ช่วงเวลา 13.00 พระสงฆ์ทุกรูปลงอุโบสถ (เฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ)
      - ช่วงค่ำเวลา 18.00 สวดมนต์ทำวัตร ฟังปาฐกถาธรรม และเวียนเทียน

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม (ยกเว้นผู้เข้าอธิษฐาน) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ กุฏิหทัยนเรว์ร (กุฏิหลวงปู่)

bottom of page