top of page
Thailand Vipassana Meditation retreat

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

สำนักวิปัสนากรรมฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑

157 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
DJI_0821_resize.jpg

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

อ่านต่อ
Wat Phra That Si Chom Thong Worawihan
Chiangmai temple

สำนักวิปัสสานกรรมฐาน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมายาน วิ. ซึ่งได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จึงได้ทำการฟื้นฟูและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยริเริ่มก่อตั้ง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น มีการซื้อที่ดินขยายพื้นที่ในการก่อสร้างกุฏิ  อาคาร และศาลาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองสามารถ รับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรม หรือ กลุ่มคณะบุคคลผู้สนใจได้ พร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งในยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถผลิตบุคคลากรด้านวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า พระวิปัสสนาจารย์  ส่งออกไปเผยแผ่ได้เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

590824 (60).jpg
356038963_878336983653522_5799992356662589391_n.jpg

พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล (๒๔๖๖ - ๒๕๖๒)

พระพรหมมงคล,วิ. นามเดิม ทอง พรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล (๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระรูปแรกของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดเมืองมางเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) และเจ้าคณะอำเภอฮอด ประวัติการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๖ ฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับพระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ชัยวงศ์ จนฺทวํโส) ครูบาอภิชัยขาวปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ กับพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณฺสิทธิ) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๐ ฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน ๔ ตามหลักพระไตรปิฎก อรรถกถา และอื่น ๆ ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๐๐ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับ มหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมาร์

IMG_0302.jpg
meditation

เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร (๒๕๖๕ - ปัจจุบัน)

1.jpg

พระสุวรรณเมธี

(แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

6.jpg

(สุชิน วิมโล)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

00019451.jpg

พระครูพิจิตรสรการ

(ประเสริฐ สิริปุญโญ ป.ธ. ๔)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

2.jpg

พระอมรเวที

(อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

7.jpg

(ชเนศร์ ชุตินฺธโร)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

00012844.jpg

พระมหาคัมภีร์ ภูริวฑฺฒโน

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

3.jpg

พระศรีศิลปาจารย์

(ประมวล ปญฺญาวโร)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

9.jpg

(ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

00019389.jpg

พระมหามงคล สนฺตจิตฺโต

เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

4.jpg

พระครูโสภณสุวรรณาทร

(เพชร วชิรญาโณ)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

8.jpg

(อิศรา อภิวฑฺฒโน)

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

5.jpg

(สันติ ถาวโร)​

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

10.jpg

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

สำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ภายใต้ความดำริในพระเดชพระพระพรหมมงคล (ในขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมยานเถร) ได้มีการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อรองรับ การเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี โยคี และผู้สนใจทั่วไป โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดการเรียนการสอน ๓ แผนกคือ แผนกนักธรรม/ธรรมศึกษา ตรี โท เอก แผนกบาลี/บาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๙  แผนกอภิธรรม  จูฬอาภิธรรมิกตรี ถึง  มหาอาภิธรรมิกเอก

IMG_9277 (2).jpg

visitor

Wat Chomtong - Centre of Vipasanna Insight Meditation © 2023
| Phone: 05 342184 ต่อ 11 - 12
|  Google Map
  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
bottom of page