top of page

สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง
IMG_6578.jpg

ประวัติและความเป็นมา

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร มีบทบาทในด้านการศึกษาของอำเภอจอมทองมาโดยตลอด มีการสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อต้องการให้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอจอมทอง ดังที่ปรากฏในตอนท้ายของตำนานพระบรมธาตุ ความว่า วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร มีบทบาทในด้านการศึกษาของอำเภอจอมทองมาโดยตลอด มีการสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อต้องการให้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอจอมทอง  วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้ประกอบ พิธีบำเพ็ญกุศลวางรากฐานโรงเรียนปริยัติธรรมประจำอำเภอ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระครูสุวรรณโมลีศรีบรมธาตุ เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เป็นประธานพร้อมด้วย พ่อค้าประชาชน ชายหญิงทั้งหลาย ซึ่งได้ร่วมพิธีนี้ เป็นจำนวนมาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังนี้ ได้สร้างเสร็จและทำการฉลอง วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒  สิ้นค่าปลูกสร้างรวมทั้งสิ้น ๖๓,๓๒๘.๖๕ บาท (ตำนานพระบรมธาตุ) ในยุคแรกโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังเดิม ตั้งอยู่ติดกำแพง ทางทิศตะวันออกหรืออยู่หลังศาลาการเปรียญ ปัจจุบันกลายเป็นอาคาร พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๓๖ ภายใต้ความดำริในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล (ในขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระสุพรหมยานเถร) โดยการอุปถัมภ์ของคุณแม่สมศรี วังทองคำ “มหาอุบาสิกา” ได้มีการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร หลังใหม่ (อาคารปัจจุบัน) เป็นอาคารยกพื้น ๓ ชั้น ชั้นละ ๓ ห้อง มีห้องสมุด และสำนักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อรองรับการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี โยคี และผู้สนใจทั่วไป โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดการเรียนการสอน ๓ แผนกคือ แผนกนักธรรม/ธรรมศึกษา ตรี โท เอก แผนกบาลี/บาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๙ แผนกอภิธรรม จูฬอาภิธรรมิกตรี ถึง มหาอาภิธรรมิกเอก

ศิลาฤกษ์
สำนักเรียนวัดพระธาตุศรีจอมทอง
ศิลาฤกษ์

ปรัชญาสำนักเรียน

สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ

สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง

พึงเคารพพระสัทธรรม

IMG_9277 (2).jpg

 แผนกนักธรรม ธรรมศึกษา 

แผนกนักธรรม เปิดรับนักเรียนทั้งพระภิกษุ สามเณร ผู้ต้องการเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้น นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก

รับสมัครตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง ๒๒ เมษายนของทุกปี

                          วันที่ ๒๒ เมษายน รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

     สำหรับพระภิกษุ 
          ๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี เว้นผู้มาศึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๔ ขึ้นไป

          ๒. ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือร้ายแรง

          ๓. เมื่อรายงานตัวแล้ว ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๒๑ วัน

     เอกสารประกอบการสมัคร

          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

          ๒. สำเนาหนังสือสุทธิ 

          ๓. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับพระภิกษุต่างชาติ) 

          ๔. หนังสือรับรองความประพฤติจากพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัด 

          ๕. ใบรับรองแพทย์

     สำหรับสามเณร หรือ เยาวชนชาย 
          ๑. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป 

          ๒. มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

          ๓. สามารถอ่านออกเขียนได้ 

     เอกสารประกอบการสมัคร 
          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

          ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา

          หมายเหตุ กรณีเป็นเยาวชนชาย ทางสำนักจะจัดพิธีบรรพชาให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อควรทราบ สำนักศาสนศึกษาฯ จะขอนิมนต์ออกจากสำนักในกรณีดังนี้ 

          ๑. สอบไม่ได้ภายใน ๒ ปี โดยไม่ใส่ใจการศึกษา ไม่ช่วยเหลือกิจการภายในวัด 

          ๒. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวัด ระเบียบสำนักศาสนศึกษา และระเบียบที่พักอาศัย

              ก่อปัญหาให้หมู่คณะ

การเรียนการสอน แผนกธรรม  จันทร์ - เสาร์ หยุดเรียนวันโกน วันพระ 

          นักธรรมชั้นตรี / ธรรมศึกษาตรี เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ห้อง ๓๐๒

          นักธรรมชั้นโท / ธรรมศึกษาชั้นโท เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๒๐๒

          นักธรรมชั้นเอก / ธรรมศึกษาชั้นเอก เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ห้อง ๒๐๓

          หมายเหตุ : เวลาแต่ละชั้นอาจเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศห้องเรียนบาลี
class room
mock exam
quiz

 แผนกบาลี บาลีศึกษา 

แผนกบาลี  และบาลีศึกษา เปิดรับนักเรียนทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ต้องการเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙

รับสมัครตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง ๒๒ เมษายนของทุกปี

                          วันที่ ๒๒ เมษายน รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

     สำหรับพระภิกษุ 
          ๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี เว้นผู้มาศึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๔ ขึ้นไป

          ๒. ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือร้ายแรง

          ๓. เมื่อรายงานตัวแล้ว ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๒๑ วัน

     เอกสารประกอบการสมัคร

          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

          ๒. สำเนาหนังสือสุทธิ 

          ๓. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับพระภิกษุต่างชาติ) 

          ๔. หนังสือรับรองความประพฤติจากพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัด 

          ๕. ใบรับรองแพทย์

     สำหรับสามเณร หรือ เยาวชนชาย 
          ๑. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป 

          ๒. มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

          ๓. สามารถอ่านออกเขียนได้ 

     เอกสารประกอบการสมัคร 
          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

          ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา

          หมายเหตุ กรณีเป็นเยาวชนชาย ทางสำนักจะจัดพิธีบรรพชาให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อควรทราบ สำนักศาสนศึกษาฯ จะขอนิมนต์ออกจากสำนักในกรณีดังนี้ 

          ๑. สอบไม่ได้ภายใน ๒ ปี โดยไม่ใส่ใจการศึกษา ไม่ช่วยเหลือกิจการภายในวัด 

          ๒. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวัด ระเบียบสำนักศาสนศึกษา และระเบียบที่พักอาศัย

การเรียนการสอน แผนกบาลี จันทร์ - เสาร์ หยุดเรียนวันพระ วันอาทิตย์ 

          ชั้นไวยากรณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒

          ชั้นประโยค ๑-๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๓๐๓

          ชั้นประโยค ป.ธ.๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๒๐๓

          ชั้นประโยค ป.ธ.๔ 
                    วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชากลับ) เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
                    วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๒๐๒ 

          ชั้นประโยค ป.ธ.๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑

          ชั้นประโยค ป.ธ.๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ห้องชั้น ๓ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ 

          ชั้นประโยค ป.ธ.๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ห้องประชุม อาคารสิริมังคลานุสรณ์ 

          ชั้นประโยค ป.ธ. ๘ - ๙ เรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลางภาค ๗

                                            เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

อภิธรรม
lecture
conference
meeting
study

 แผนกอภิธรรม 

หน่วยบริการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมที่เป็น พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป

ผู้มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก โดยไม่จำกัดอายุ  เพศ วัย

วุฒิการศึกษา จัดการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ศึกษาตามอัธยาศัยแบบชั้นเรียน

แบ่งการศึกษาเป็น ๙ ชั้น จูฬ-ตรี ถึง มหา-เอก

ภาคการศึกษาที่ ๑ ช่วงเวลาเรียน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ช่วงเวลาเรียนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

การเรียนการสอน เปิดการเรียนการสอนทุกวัน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร (สันติ ถาวโร) 06-4593-5192

หลักฐานการสมัครเรียน 
๑. สำเนาใบสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน

   ต่างชาติใช้สำเนา passport ที่มีอนุญาตจาก ตม.อยู่เมืองไทย ๑ ปี 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔. กรอกใบสมัคร และจ่ายค่าสมัคร ๕๐ บาท

ครูสอน
white board

ผู้บริหารสำนักศาสนศึกษา
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร (๒๕๖๕ - ปัจจุบัน)

1.jpg

พระสุวรรณเมธี

(แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)

เจ้าสำนักศาสนศึกษา

10.jpg

พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา

9.jpg

พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ

(ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)

รองอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา

00012844.jpg

พระมหาคัมภีร์ ภูริวฑฺฒโน

เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษา

00019387.jpg

เปรียญธรรม ๖ ประโยค

เลขานุการสำนักศาสนศึกษา

เปรียญธรรม 9 ประโยค
พระมหาธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน 
 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบไล่ได้ ป.ธ.๙
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่

(นาคหลวง) ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันตำแหน่งครูใหญ่สำนักศาสนศึกษา

ผจล. วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ความสำเร็จ ความภูมิใจ
สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

120028107_3649337268452589_1450984031684832118_n.jpg

ตึกเรียน และห้องเรียนของเรา

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมลักษณะเป็นตึกสูง ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ มีห้องเรียนจำนวน ๓ ห้อง (แผนกอภิธรรม) ชั้น ๒ มีห้อง ๔ ห้อง แบ่งเป็นห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องธุรการ ๑ ห้อง ชั้น ๓ มีห้อง ๔ ห้อง เป็นห้องเรียน

 

๒. สำนักงาน "สิริมังคลานุสรณ์ บวรคันถธุระ"  ลักษณะเป็นตึกสูง ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ เป็นสำนักงานพระปริยัติธรรม ชั้น ๒ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้องเรียน

Pali school
ประชุมการเรียนการสอน
บรรยากาศห้องเรียน
00032699.jpg

ตึกนอน และที่พักของเรา

ที่พักสำหรับพระภิกษุ - สามเณร ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม พระภิกษุ-สามเณร นักเรียนประโยค ๑-๒ และ ประโยค ป.ธ.๓ พักห้องรวม ชั้น ๒ แยกเป็นห้องพักสำหรับพระภิกษุ (อยู่ฝั่งตะวันตก) และห้องพักสำหรับสามเณร (อยู่ฝั่งตะวันออก) พระภิกษุ นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๔ ขึ้นไป พักห้องเดี่ยวชั้นที่ ๔ หรือ ๕ สามเณร นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๔ ขึ้นไป พักห้องเดี่ยว ชั้นที่ ๓

หมายเหตุ : สามเณรชั้นที่ ๓ ที่ขาดเรียน ๔ ครั้ง โดยไม่ลาและไม่มีเหตุจำเป็น หรือขาดกิจกรรมวันโกน-วันพระ ๔ ครั้ง ต้องย้ายลงไปพักห้องรวมชั้นที่ ๒

Monk and novices residence
IMG_0094.JPG

ภัตตศาลาเทพสิทธาจารย์ ๘๔

ภัตตศาลาฯ เป็นสถานที่รับภัตตาหาร และฉันสำหรับพระภิกษุ สามเณร เรียนพระปริยัติธรรม โดยทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้จัดภัตตาหารถวายพระภิกษุ สามเณร ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. และเพล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. อาหารมี ๒ ประเภท ๑ เนื้อสัตว์ ๒ มังสวิรัติ  กับข้าว 2 อย่าง และผลไม้ มื้ออาหารเช้ามักเป็นอาหารจานเดียว เช่นโจ๊ก ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และผลไม้ เจ้าหน้าที่จะจัดเตียมอาหารให้ท่านตักเองตามความพอดี

หอฉัน dining hall

 กฎระเบียบสำนักศาสนศึกษา 

คุณสมบัติของนักเรียนใหม่

(๑) สำหรับนักเรียนบาลีไวยากรณ์ ต้องผ่านการทดสอบการท่องบาลีไวยากรณ์ การสวดมนต์เบื้องต้น และการวัดเจตคติ         ในการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามที่สำนักเรียนประกาศกำหนด และต้องมีผู้รับรอง

(๒) สำหรับนักเรียนผู้สอบผ่านชั้นใดชั้นหนึ่ง ต้องผ่านกระบวนการวัดเจตคติในการเรียนบาลี และการทดสอบเบื้องต้นตาม        ที่สำนักเรียนประกาศกำหนด และต้องมีผู้รับรอง แล้วแต่กรณี

(๓) นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อครูผู้สอนตามความเหมาะสม

 

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน

(๑) มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมของวัดอย่างเคร่งครัด

(๒) เข้าเรียนสม่ำเสมอ หากมีกิจจำเป็นหรืออาพาธให้ลาครูสอนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการรับรองของหัวหน้า     

      ฝ่ายปกครอง และต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หมายเหตุ เมื่อนักเรียนขาดเรียนเกิน ๒ วัน ให้ครูประจำชั้นว่ากล่าวตักเตือน หากไม่เชื่อฟังให้ครูประจำชั้นรายงาน

               ให้อาจารย์ใหญ่ และเจ้าสำนักเรียนทราบเพื่อจะได้ลงโทษตามสมควร

นักเรียนสังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ จะต้องถูกลงโทษให้พ้นจากสังกัด ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) มีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๗๐ โดยสำนักเรียนจะตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร

       หรืออาจตัดสิทธิ์การเข้าสอบประจำปี ตามแต่กรณี

(๒) ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม

(๓) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน

(๔) ประพฤติทุจริตในการสอบสนามหลวง

285049412_5501469789905985_6657524680953257922_n.jpg

"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ"
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

visitor

สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
|  โทรศัพท์ 053 342 184 ต่อ 11
bottom of page