white_edited.png

press to zoom

press to zoom
1/1
grey.png

วัดพระธาตุศรีจอมทอง  วรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทองตั้งอยู่ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๕๘ กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ บริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ ๑๐ เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1
grey.png
ND6_6627-1.jpg
37616080_2213902685304066_35398760535372

อุปสมบท

ที่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

มีขั้นตอนอย่างไร

17505276_1401942293228351_11824858875687

ปฏิบัติวิปัสนากรรม

ที่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

มีขั้นตอนอย่างไร