top of page

พระพรหมมงคล

(ทอง สิริมงฺคโล)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง  วรวิหาร

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

อดีตเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑

อดีตประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำหนเหนือ

นามเดิม

ทอง  พรหมเสน  เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๖๖  ปัจจุบัน  อายุ ๙๕ ปี  พรรษา ๗๕ พรรษา ตรงกับ วันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บิดา นายทา  พรหมเสน  มารดา นางแต้ม  พรหมเสน  มีพี่น้องด้วยกัน ๖ คน

บรรพชา            

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตรงกัน วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ  ณ  วัดนาแก่ง  ตำบลบ้านแอ่น  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ (หลวงปู่ครูบาแก้ว  ชยวํโส) เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๔๘๗  ตรงกับ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปี วอก ณ บ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โดย มี พระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา  พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี  เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายานามว่า  “สิริมงฺคโล” 

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๗๗    สอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ สำนักศาสนศึกษาวัดวังลุง สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๖    สอบได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักศาสนศึกษาวัดชัยพระเกียรติ สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๗    สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักศาสนศึกษาวัดพันอ้น สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๖    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาบัตร ปริญญา พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
                สาขาวิชาเอก พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๔    มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่  ถวาย ปริญญาบัตร ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบริหารการพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ถวาย  ปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๖    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ถวาย  ปริญญาบัตร ปริญญาศาสนศาสตร์ ดุษฎี บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถวาย  ปริญญาบัตร ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎี บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา

ประวัติการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน

พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๖     ฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกับ

                                    - พระสุธรรมยานเถร วิ. (อินถา อินฺทจกฺโก) ณ วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง)

                                    - พระสุพรหมยานเถร วิ. (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก)  ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

                                    - พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

                                    - ครูบาอภิชัย ขาวปี ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม

พ.ศ. ๒๔๙๖             ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ กับ

                                    - พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  ราวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๐   ฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน ๔ ตามหลักพระ ไตรปิฎก อรรถกถา และอื่น ๆ ที่                                            ประเทศสหภาพเมียนมาร์

พ.ศ. ๒๕๐๐             ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับ มหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา  ประเทศสหภาพเมียนมาร์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘    ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอฮอด
พ.ศ. ๒๕๙๑    ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดเมืองมาง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอฮอด 
พ.ศ. ๒๕๑๐    ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอฮอด และ เจ้าคณะอำเภอฮอด

พ.ศ. ๒๕๑๗    รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๑    ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๒    ได้รับการแต่งตั้งจากกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ให้เป็น พระวิปัสสนาจารย์ หัวหน้าเขต ๕
พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับการแต่งตั้งจากกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยให้เป็น พระวิปัสสนาจารย์ หัวหน้าเขต ๗ 
พ.ศ. ๒๕๓๔    ดำรงตำแหน่งเป็น  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๐    ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔    ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗    ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค ๗

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๐    ดำรงตำแหน่งเป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระครูคัมภีรธรรม อดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด
พ.ศ. ๒๕๑๑    ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๑๘    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๖    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗    ได้รับการถวายสมณศักดิ์จากสังฆสภารามัญมหานิกาย ประเทศศรีลังกา ที่ “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์”
พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับการถวายสมณศักดิ์จากสังฆสภาสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา ที่ “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์”
พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระสุพรหมยานเถร” ในวโรกาส  

                 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๔๒    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่  “พระราชพรหมาจารย์

                 ไพศาลภาวนานุสิฐ  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี”  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖  รอบ  ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่   “ พระเทพสิทธาจารย์

                 ภาวนาวิธานประยุติ  วิสุทธิมงคลชัยกิจ มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี”   ในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิม

                 พระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “ พระธรรมมังคลาจารย์

                 ภาวนาวิธานประยุติ  วิสุทธิธรรมโสภณ  วิมลศาสนกิจ  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี”  ในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิม
                 พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔    ได้รับถวายสมณศักดิ์จาก รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ในตำแหน่ง ที่  “อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ”

พ.ศ. ๒๕๕๙    ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ "พระพรหมมงคล ภาวนา 

                 โกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 

                 คามวาสี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปแรก ที่ได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ ที่พระราชทานแก่พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ

ประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๓๐    ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริม ผู้ปฏิบัติธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริม

                 พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
พ.ศ. ๒๕๓๑    ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน “วัฒนธรรมท้องถิ่น” สาขามนุษยศาสตร์ จากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครู

                 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกถึงพระครูบาศรีวิขัย ครบรอบ ๑๑๒ ปี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง  

                 นักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย
พ.ศ. ๒๕๓๕    ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๖    ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์  จังหวัดเชียงใหม่  ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน สาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา
พ.ศ. ๒๕๓๖    ได้รับถวายเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา

                 เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี  เมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗    ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านอนุรักษ์มรดก

                 ไทยดีเด่น ด้านภาษา และ วรรณกรรมของไทย
พ.ศ. ๒๕๓๘    ได้รับพัดยศพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และ เงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จากสมเด็จพระญาณสังวร
                 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
พ.ศ. ๒๕๔๑    ได้รับโล่เกียรติคุณจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการ

                 เผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ของยุวพุทธิกสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การ

                 ก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จนประสบความสำเร็จ
พ.ศ.  ๒๕๕๐   ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  โดย พระครูพิพิธสุตาธร  รองอธิการบดี
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่   ในฐานะเป็นผู้กระทำคุณ ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
พ.ศ.  ๒๕๕๐   ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาธาตุวิทยาลัยโดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  ให้เป็นศิษย์เก่าผู้ได้

                 รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งทางโลก และทางธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๑    ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๑  จากมูลนิธิการ

                 ศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พ.ศ. ๒๕๕๓    ได้รับรางวัล พุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ จาก สภาผู้แทนราษฎรไทย

bottom of page