วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

สำนัปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒

ดูแลโดย

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. 

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Phone: +66 53 278620 Exit 0
Fax: +66 53 278620

สำนักปฏิบัติธรรมวัดเมืองเล็น

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระศรีศิลปาจารย์

ที่อยู่ เลขที่ 591 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210

Phone: +66 815 954 844
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำบัวตอง

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระชำนาน ปโมทิโต

ที่อยู่ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ 50150

Phone: +66
Fax: +66

สำนักปฏิบัติธรรมวัดปัญญาวุธาราม

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระปลัดธนวัฒน์ ปญฺญวุโธ

ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240

Phone: +66 949 155 9556
Fax: +66 538 311 54

สำนักปฏิบัติธรรมวัดเมืองมาง

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระครูวรญาณมงคล

ที่อยู่ 107 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Phone: +66 53 275 222  ​
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดสิริมังคลาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก

ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลดอยหล่อ
อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 6 4693 599
Fax: +66 

วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระบุญศรี อภิปุณโณ

ที่อยู่หมู่ 5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

Phone: +66 ​81 952 0552
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมพระสุพรหมยานเถร

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

แม่ชีอภิญญา วินทะไชย

ที่อยู่ หมู่ 3 ตำบลเวียง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Phone: +66 ​​983 926 399
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยหน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระมหาสมศักดิ์ สุขุมาโล ป.ธ.๙

ที่อยู่ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Phone: +66 53 826 759
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมพระราชพรหมาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

แม่ชีวัจฉละ วิศิษฐ์ศักดิ์

ที่อยู่ บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพรหมมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระมนตรี มนฺตชาโต

ที่อยู่ ตำบลท่าศาลา 
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติิธรรมพระเทพสิทธาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

พระนที กตปุญโญ

ที่อยู่ ตำบลดอยหล่อ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติิธรรมวรชาติ - รวีรัตน์

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

-

ที่อยู่ ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติิธรรมวัดห้วยหินดำ

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

-

ที่อยู่ ตำบลแม่ตืน 
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติิธรรม อตมฺมยตา

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

คุณจิราพรรณ ดารสวัสดิ์

ที่อยู่
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Phone: +66 
Fax: +66 

สำนักปฏิบัติิธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

สำนักปฏิบัติธรรมในอุปถัมภ์ในพระพรหมมงคล

ดูแลโดย

แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ดอยสะเก็ต ๑
สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ดอยสะเก็ต ๒

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ลำพูน

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ไตรนุสรณ์สกลนคร

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์คำหลวงสกลนคร

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์พนัสนิคม

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ทุ่งโพธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์สุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์สิงหนครสงขา

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์กาญจนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์พะเยา

วัดพระธาตุศรีจอมทอง   วรวิหาร

Wat Phra That Sri Chom Thong

ติดต่อวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 157 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                                   

สำคัญ

 • สำนักงานวิปัสสนากรรมฐาน
  เบอร์โทร : +66 5334 2184 ต่อ 11 ฝ่ายชาย - ต่อ 12 ฝ่ายหญิง

 • ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง (อาคารพระสัทธรรม)
  เบอร์โทร : +66 53341 725

 • ตารางคอร์ด คณะเข้าปฏิบัติธรรม

 • การเดินทาง

ช่องทางการสือสาร

 • ติดต่อเรา

 • Google ไอคอนสถานสังคม
 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • 1-พระสุพรหมยานเถร
 • 2-พระราชพรหมาจารย์
 • 3-พระเทพสิธาจารย์
 • 4-พระธรรมมังคลาจารย์
 • 5-พระพรหมมงคล
 • 6-สมเด็จย่า
 • 7-ร.9
 • 8-ราชินี-ร.9
 • 9-ร.10
 • icon_edited
 • 11-2
 • 12
 • 11
 • Copy%20of%2013_edited
 • 14_edited
 • 15
 • 17
 • 18
 • 16