วัดพระธาตุศรีจอมทอง   วรวิหาร

Wat Phra That Si Chom Thong

ติดต่อวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 157 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                                   

สำคัญ

 • สำนักงานวิปัสสนากรรมฐาน
  เบอร์โทร : +66 5334 2184 ต่อ 11 ฝ่ายชาย - ต่อ 12 ฝ่ายหญิง

 • ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง (อาคารพระสัทธรรม)
  เบอร์โทร : +66 53341 725

 • ตารางคอร์ด คณะเข้าปฏิบัติธรรม

ช่องทางการสือสาร

 • ติดต่อเรา

 • Google ไอคอนสถานสังคม
 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • การเดินทาง

พระธรรมเทศนา

สติปัฏฐาน ๔ - พระพรหมมงคล
00:00 / 00:00
พระพุทธศาสนา - พระสุวรรณเมธี
00:00 / 00:00
การปฏิบัติวิปัสสนา - พระครูอาทรสมาธิวัตร
00:00 / 00:00
ขั้นตอนการปฏิบัติ - พระครูพุทธิธรรมวิเทศ
00:00 / 00:00
อารมณ์ในการปฏิบัติ - พระมหาสมศักดิ์ สุขุมาโล ป.ธ.๙
00:00 / 00:00
ไม่จองเวร - พระมหาธนวัฒน์ ธนวัฑฺฒโน ป.ธ.๙
00:00 / 00:00
วิปัสสนาเป็นอย่างไร - พระมหาพฤฒิ ปภสฺสโร ป.ธ.๗
00:00 / 00:00
พระอภิธรรม - พระอาจารย์สุนทร จนฺทจํโส
00:00 / 00:00
แนวทางการปฏิบัติ - พระอาจารย์ธันยบูรณ์ ชยธมฺโม
00:00 / 00:00

พระธรรมเทศนา พื้นเมืองเหนือ

ธรรมจักรกัปปวัตตนะสูตร - พระสุวรรณเมธี
00:00 / 00:00
ปัญญาบารมี - พระมหาเกรียงไกร กิจฺจวฑฺฒโน
00:00 / 00:00
อานิสงส์ปิฏกะ - พระมหาอภิชัย กิตติญาโณ
00:00 / 00:00
อุณหิสสะวิชะยะคาถา - พระวีรทัย วีตราโค
00:00 / 00:00
มาลัยเก๊า - พระวีรทัย วีตราโค
00:00 / 00:00
มาลัยปาย - พระมหาอนุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 1 -
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 2 -
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 3 -
00:00 / 00:00

ธรรมะออนไลน์