พระธรรมเทศนา

สติปัฏฐาน ๔ - พระพรหมมงคล
00:00 / 00:00
พระพุทธศาสนา - พระสุวรรณเมธี
00:00 / 00:00
การปฏิบัติวิปัสสนา - พระครูอาทรสมาธิวัตร
00:00 / 00:00
ขั้นตอนการปฏิบัติ - พระครูพุทธิธรรมวิเทศ
00:00 / 00:00
อารมณ์ในการปฏิบัติ - พระมหาสมศักดิ์ สุขุมาโล ป.ธ.๙
00:00 / 00:00
ไม่จองเวร - พระมหาธนวัฒน์ ธนวัฑฺฒโน ป.ธ.๙
00:00 / 00:00
วิปัสสนาเป็นอย่างไร - พระมหาพฤฒิ ปภสฺสโร ป.ธ.๗
00:00 / 00:00
พระอภิธรรม - พระอาจารย์สุนทร จนฺทจํโส
00:00 / 00:00
แนวทางการปฏิบัติ - พระอาจารย์ธันยบูรณ์ ชยธมฺโม
00:00 / 00:00

พระธรรมเทศนา พื้นเมืองเหนือ

ธรรมจักรกัปปวัตตนะสูตร - พระสุวรรณเมธี
00:00 / 00:00
ปัญญาบารมี - พระมหาเกรียงไกร กิจฺจวฑฺฒโน
00:00 / 00:00
อานิสงส์ปิฏกะ - พระมหาอภิชัย กิตติญาโณ
00:00 / 00:00
อุณหิสสะวิชะยะคาถา - พระวีรทัย วีตราโค
00:00 / 00:00
มาลัยเก๊า - พระวีรทัย วีตราโค
00:00 / 00:00
มาลัยปาย - พระมหาอนุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 1 -
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 2 -
00:00 / 00:00
สิงคุตระ (ตำนานพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง) 3 -
00:00 / 00:00

ธรรมะออนไลน์

วัดพระธาตุศรีจอมทอง   วรวิหาร

Wat Phra That Sri Chom Thong

ติดต่อวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 157 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                                   

สำคัญ

 • สำนักงานวิปัสสนากรรมฐาน
  เบอร์โทร : +66 5334 2184 ต่อ 11 ฝ่ายชาย - ต่อ 12 ฝ่ายหญิง

 • ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง (อาคารพระสัทธรรม)
  เบอร์โทร : +66 53341 725

 • ตารางคอร์ด คณะเข้าปฏิบัติธรรม

 • การเดินทาง

ช่องทางการสือสาร

 • ติดต่อเรา

 • Google ไอคอนสถานสังคม
 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • 1-พระสุพรหมยานเถร
 • 2-พระราชพรหมาจารย์
 • 3-พระเทพสิธาจารย์
 • 4-พระธรรมมังคลาจารย์
 • 5-พระพรหมมงคล
 • 6-สมเด็จย่า
 • 7-ร.9
 • 8-ราชินี-ร.9
 • 9-ร.10
 • icon_edited
 • 11-2
 • 12
 • 11
 • Copy%20of%2013_edited
 • 14_edited
 • 15
 • 17
 • 18
 • 16