ข่าวบุคคลเด่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระครูสังฆภารพิชัย (อิศรา) ฉายา  อภิวฑฺฒโน อายุ ๓๒  พรรษา ๑๑ วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดพระธาตุศรีจอมทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

56290992_2127699750652285_78557555581863

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรเสาร์วะคล วงศ์นันตา ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปี ๒๕๖๒

4-ดิก_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรอนันตชัย งามฉลาด ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๖ ประโยค ปี ๒๕๖๒

5-วิว_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระพงษ์สิทธิ์ ถาวรจิตฺโต ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

8-ธง_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรวราวุฒิ ปันดวง ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

11-บาส_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรศรราม กันทะปง ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

14-ราม_resize.jpg

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหาธนวัฒน์ ฉายา  ธนวฑฺฒโน อายุ ๒๖  พรรษา ๖ วิทยฐานะ ป.ธ.๙ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ฉลอง-ผลจ_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรพิชิตชัย ใจอินผล ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปี ๒๕๖๒

3-มอส_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระมหากิติพงษ์ ฐานกโร ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๕ ประโยค ปี ๒๕๖๒

6-จอย_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระชำนาญศิลป์ ธมฺมวโร ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

9-แลน_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรป๊อก คำศรี ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

12-ป๊อก_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปี ๒๕๖๒

1-พระมหาสมศักดิ์_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระมหาจีรศักดิ์ ญาณวโร ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปี ๒๕๖๒

2-จี_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

พระธีธัช จิรตฺถิโก ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๓ ประโยค ปี ๒๕๖๒

7-ท็อป_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรเย็งป๋อ จือ ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

10-เย็งป๋อ_resize.jpg

ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง รอบแรก

สามเณรชนกชนม์ นนทลีวรดา ผู้สอบผ่านประโยคบาลี สนามหลวง เปรียญธรรม ๑ - ๒ ประโยค ปี ๒๕๖๒

13-ดีแล้ว_resize.jpg