ข่าวสารวัดพระธาตุ

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เมตตาให้โอวาทธรรมในวันปฐมนิเทศ เปิดปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นตรี

60669495_2677702608924069_56082988412006

ชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

59276165_2649990411695289_19618940523957

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมพระกรรมฐาน ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

59305961_2649080858452911_68317523202172

ถวายมุทิตาจิต ผจล.

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี โยคีผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ป.ธ.๙ (นาคหลวง) อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศีกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง และพระครูสังฆภารพิชัย (อิศรา อภิวฑฺฒโน) ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โปรดให้แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

56301837_2601386979888966_26759720594434

พิธีถวายปริญญา

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระเดชพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)

untitled-0026_resize.jpg

การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

49947613_2479067722120893_24717614913935

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตานำคณะพระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตร และมุทิตาพระมหาเปรียญ พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙ และสามเณรเปรียญ สามเณรอนันตชัย งามฉลาด ป.ธ.๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๗ 

ในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐ น. เมตตานำคณะพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งศรัทธาญาติโยม เวียนเทียน ฟังปาฐกถาธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นธรรมเนียมทุกวันพระ แสดงปาฐกถาธรรมโดย พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙ วัดนากบ

60351043_2674034519290878_42921476027255

คณะศิษยานุศิษย์ สระเกล้าดำหัวพระเดชพระคุณหลวงปู่

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. คณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ร่วมใจกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่) ณ กุฏิหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

57088247_2619078934786437_26993641006049

งานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

งานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ...ชมขบวนรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม (ขบวนตัวอย่าง) ซึ่งประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง ถือเป็นต้นกำเนิดประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี

57068523_2148153671940226_32190692223237

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้แด่กุลบุตรผู้มาบวชในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร 

55719488_2456595034393491_70580440323955

สอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

53639457_2413708522015476_60216508145047

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณร แม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และคณะศรัทธาประชาชนชาวจอมทอง เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

59781421_2655291597831837_23690612770886

บิณฑบาตนโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาต เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

59380924_2649706088390388_43162374214537

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ร่วมฟังพระธรรมเทศนา สะเปาหลงท่า ณ กุฏิพุทธศาสน์สุประดิษฐ์ โฮงหลวง เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒

57331440_2614517998575864_16107964747009

ประชุมพระสังฆาธิการ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด ประจำปี ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

54798444_2588982041129460_77918850179231

งานทำบุญฉลองถาวรวัตถุ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พิธีสมโภช งานทำบุญฉลองถาวรวัตถุ และเสนาสนะดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (ตามแบบล้านนา) โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนตั๋น) แสดงพระธรรมเทศนา ๔ กัณฑ์ คณะสงฆ์สวดเบิก

52120212_2535690446458620_51638392787650