วัดพระธาตุศรีจอมทอง   วรวิหาร

Wat Phra That Si Chom Thong

ติดต่อวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 157 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                                   

สำคัญ

 • สำนักงานวิปัสสนากรรมฐาน
  เบอร์โทร : +66 5334 2184 ต่อ 11 ฝ่ายชาย - ต่อ 12 ฝ่ายหญิง

 • ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง (อาคารพระสัทธรรม)
  เบอร์โทร : +66 53341 725

 • ตารางคอร์ด คณะเข้าปฏิบัติธรรม

ช่องทางการสือสาร

 • ติดต่อเรา

 • Google ไอคอนสถานสังคม
 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • การเดินทาง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เมตตาให้โอวาทธรรมในวันปฐมนิเทศ เปิดปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นตรี

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมพระกรรมฐาน ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี โยคีผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ป.ธ.๙ (นาคหลวง) อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศีกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง และพระครูสังฆภารพิชัย (อิศรา อภิวฑฺฒโน) ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โปรดให้แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ถวายมุทิตาจิต ผจล.

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระเดชพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)

พิธีถวายปริญญา

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตานำคณะพระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตร และมุทิตาพระมหาเปรียญ พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙ และสามเณรเปรียญ สามเณรอนันตชัย งามฉลาด ป.ธ.๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดย พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๗ 

ในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐ น. เมตตานำคณะพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งศรัทธาญาติโยม เวียนเทียน ฟังปาฐกถาธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นธรรมเนียมทุกวันพระ แสดงปาฐกถาธรรมโดย พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙ วัดนากบ

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. คณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ร่วมใจกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่) ณ กุฏิหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

คณะศิษยานุศิษย์ สระเกล้าดำหัวพระเดชพระคุณหลวงปู่

งานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง ประจำปี ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ...ชมขบวนรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม (ขบวนตัวอย่าง) ซึ่งประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง ถือเป็นต้นกำเนิดประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี

งานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้แด่กุลบุตรผู้มาบวชในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

สอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณร แม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และคณะศรัทธาประชาชนชาวจอมทอง เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำพระภิกษุ สามเณร รับบิณฑบาต เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บิณฑบาตนโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ร่วมฟังพระธรรมเทศนา สะเปาหลงท่า ณ กุฏิพุทธศาสน์สุประดิษฐ์ โฮงหลวง เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด ประจำปี ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมพระสังฆาธิการ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีสมโภช งานทำบุญฉลองถาวรวัตถุ และเสนาสนะดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (ตามแบบล้านนา) โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนตั๋น) แสดงพระธรรมเทศนา ๔ กัณฑ์ คณะสงฆ์สวดเบิก

งานทำบุญฉลองถาวรวัตถุ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒