top of page
Untitled-1.gif
a.gif
ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png

ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนที่ ๑

โทรศัพท์แจ้งความประสงค์ขอบวชผ่านทางสำนักงาน วิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ทางเบอร์โทรศัพท์   ๐๕๓ ๓๔๒ ๑๘๔  ต่อ ๑๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ วันที่ต้องการบวช โดยทางวัดกำหนดวัดที่จะทำการบวชไว้แล้วในแต่ละเดือน

ขั้นตอนที่ ๒

ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมท เข้ามารับใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบเอกสารสำคัญ สำเนาบัตรประชาชนผู้บวช สำเนาทะเบียนบ้านผู้บวช ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง เมื่อเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้นำส่งเอกสารกับทางวัด ก่อนวันที่จะบวช ๒๐ วัน 

ขั้นตอนที่ ๓

ทางวัดจะส่งเอกสาร ของผู้มาขอบวชให้สำนักพุทธฯ ดำเนินการต่อไป หากเจ้าหน้าที่เช็คประวัติแล้วไม่ผ่าน ทางวัดจะแจ้งขอยกเลิกการขอบวช  หากเจ้าหน้าที่เช็คแล้วคุณสมบัติครบถ้วน  ทางวัดจะแจ้งยืนยันวันบวชให้กับผู้ขอบวชกับผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทต่อไป

ขั้นตอนที่ ๔

กรณีที่ผ่านการตรวจสอบทางวัดจะขอพบผู้บวช  พระอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการบวชจะทำการแจ้งรายละเอียด ต่อผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมท

ขั้นตอนที่ ๕

เมื่อผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมท ได้รับแจ้งจากทางวัดแล้ว ให้ทำการแจ้งจองห้องพักกับสำนักงานฝ่ายชาย ผู้บวชเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะต้องมาอยู่วัดก่อน ๗ วัน และ ต้องอุปสมบทเป็นพระภิกษุ อย่างน้อย ๑๕ วัน
 

a.gif

แผนผัง ๕ ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนบรรพชาอุปสมบท วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ขั้นตอนที่ ๑

เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น และรวบรวมเอกสารประจำตัวของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและมีหนังสือถึง พศ. หรือ พศจ. เพื่อส่ง  ข้อมูลให้ สตช. หรือ ภ.จว. ตรวจประวัติบุคคลจากเลข ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัง

ขั้นตอนที่ ๒

พศ. หรือ พศจ.  รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบท จากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์แล้ว  ส่งข้อมูลให้ สตช. หรือ ภ.จว. ตรวจประวัติบุคคลจาก เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

ขั้นตอนที่ ๓

สตช. หรือ ภ.จว.  รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบท จาก พศ. หรือ พศจ. แล้วตรวจประวัติบุคคลจาก เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

ขั้นตอนที่ ๔

สตช. หรือ ภ.จว. ตรวจประวัติบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ พศ. หรือ พศจ. ทราบ

ขั้นตอนที่ ๕

พศ. หรือ พศจ. รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจาก สตช. หรือ ภ.จว. ที่ตรวจสอบประวัติบุคคลแล้ว แจ้งข้อมูลให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ทราบ

ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png

แผนผัง ๕ ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อยบรรพชาอุปสมบท ของ สตช. - ภ.จว.

วันอุปสสมบท ปี ๒๕๖๓

เดือน มีนาคม

วันที่ ๗ , วันที่ ๒๙

เดือน เมษายน

วันที่ ๑๒ , วันที่ ๒๖

เดือน พฤษภาคม

วันที่ ๑๐ , วันที่ ๒๔

เดือน มิถุนายน

วันที่ ๗ , วันที่ ๒๑

เดือน กรกฎาคม

วันที่ ๔, วันที่ ๒๖

เดือน สิงหาคม

วันที่ ๒

เดือน กันยายน

วันที่ ๑๓

เดือน ตุลาคม

วันที่ ๑๑

เดือน พฤศจิกายน

วันที่ ๒๒

เดือน ธันวาคม

วันที่ ๑๓

อัฐบริขารสำหรับผู้บวช

วัดพระธาตุศรีจอมทอง  วรวิหาร

๑. ไตรครอง ๑ ชุด สีราชนิยม

๒. ไตรอาศัย ๑ ชุด สีราชนิยม

ส่วนสูงผู้บวชไม่เกิน 165 ซ.ม. ใช่จีวรเบอร์ 01

ส่วนสูงผู้บวชตั้งแต่ 166 – 179 ซ.ม. ใช่จีวรเบอร์ 0

ส่วนสูงผู้บวชตั้งแต่ 180 ซ.ม. ขึ้นไป ใช่จีวรเบอร์ 0 พิเศษ

๓. บาตรสแตนเลส ๑ ลูก ( 8 นิ้ว )

๔. ธมกรก , เข็มเย็บผ้า , ด้าย , มีดโกน

๕. อาสนะนอน , อาสนะนั่ง

หากผู้บรรพชา อุปสมบทประสงค์จะให้

ทางวัดจัดหาเครืองบริขารให้ให้ท่านแจ้งเมื่อถึง ขั้นตอนที่  ๕

bottom of page